Aktualności

Aktualności

Nowe logo

Nowe logo

12-12-2018 Nowe logo

Katalog upominków VIP- tylko znane i cenione marki z dodatkowym rabatem do 15 grudnia

Katalog upominków VIP- tylko znane i cenione marki z dodatkowym rabatem do 15 grudnia

Tylko najmodniejsze produkty znanych i cenionych marek. Do 15 grudnia bieżącego roku produkty z katalogu dostępne są w specjalnych cenach. W celu otrzymania oferty cenowej prosimy przesyłać zapytanie z podaniem nr katalogowych na adres biuro@goldengifts.pl.

Produkty z katalogu objęte są gratisowym znakowaniem od nakładu 20szt. (znakowanie 1 miejsce: 1 kolor lub grawer)

Ogólne Warunki współpracy z Golden Home Anna Fecio

Ogólne warunki współpracy z GOLDEN HOME ANNA FECIO z siedzibą we Wrocławiu 50-433, ul. Św. Jerzego 1A.

Obowiązują od dnia 01.01.2018.

Poniższe warunki określają warunki współpracy pomiędzy Golden Home Anna Fecio zwanym Sprzedającym a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, którymi są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 1. Rozpoczęcie współpracy określone jest w:

a. Ogólnych warunkach współpracy z Firma Golden Home Anna Fecio
b. Regulaminie reklamacji i zwrotów

c. Polityce prywatności

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@goldengifts.pl ( w formie skanu zamówienia z podpisem osoby upoważnionej).
Zamawiający określa asortyment i ilość towarów, ewentualne znakowanie oraz miejsce dostarczenia towaru (dokładny adres).

2. Sprzedający potwierdza pisemnie zamówienie w terminie 2dni roboczych, licząc od dnia

otrzymania zamówienia lub informuje w tym samym terminie Kupującego o braku możliwości

realizacji zamówienia.

3. Po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Golden Home Anna Fecio wszelkie

zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla stron.

4. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do

reprezentowania Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu, numeru telefonu oraz

nazwiska osoby składającej zamówienie.

5. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do Golden Home Anna Fecio. Sprzedający zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.

§ 2. Terminy realizacji zamówień i warunki dostaw

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia przez Golden Home Anna Fecio

 2. Termin realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, na które Sprzedający nie ma

wpływu, a które utrudniają pełną lub częściową realizację zamówienia i których nie da się

uniknąć nawet przy dołożeniu należytej staranności.

3. Koszt transportu towarów na terytorium Polski o wartości mniejszej niż 1000,00 PLN netto ponosi Kupujący. Kupujący w takim przypadku odbierze towar własnym

transportem albo wskaże firmę przewozową lub zleci wybór transportu Sprzedającemu.

4. Koszt transportu towarów na terytorium Polski o wartości większej niż 1000,00 PLN netto  ponosi Sprzedający. W takim przypadku o wyborze rodzaju transportu decyduje Sprzedający.

5.Koszt wysyłki towaru w przypadku paczek do 31,5 kg wynosi 15,00 PLN netto.

6. Koszt transportu wzorów w przypadku paczek do 31,5 kg wynosi 15,00 zł netto.

7. Wysyłka ceramiki wiąże się z dodatkowym zabezpieczeniem paczki i zwiększonym kosztem

transportu. Ustalana jest indywidualnie przy każdorazowym zamówieniu.

8. Całkowity koszt transportu zamówienia zostanie obliczony przez Sprzedającego w momencie wysyłki towaru.

9. Obowiązek zawarcia umowy przewozu towarów w trybie określonym w ust. 4 i ponoszenie jego kosztów wraz z kosztami ubezpieczenia leży po stronie Sprzedającego.

10. Kupujący może oświadczyć, że transport odbędzie się według jego ustaleń, na jego koszt i ryzyko. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest przygotować towar do załadunku  w terminie wskazanym przez Kupującego, ale po wcześniejszym ustaleniu tego faktu.

11. Golden Home Anna Fecio nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.

§ 3. Realizacja zamówień na towar znakowany

1. Do uruchomienia produkcji na znakowanie towaru niezbędna jest akceptacja elektronicznej wizualizacji, określająca miejsce naniesienia nadruku, technikę nadruku, wielkość nadruku, kolor. Akceptacja osoby upoważnionej musi być przesłana w formie elektronicznej na adres biuro@goldengifts.pl

2. Kupujący może zamówić usługę fizycznego prototypu na własny koszt. Cena ustalana jest indywidualnie i zależy od ceny towaru, techniki i wielkości znakowania, ilości kolorów. Wówczas produkcja zostanie uruchomiona po akceptacji wysłanego prototypu. Koszt  transportu prototypu pokrywa kupujący.

3. Sprzedający zastrzega, że wizualizacja jest poglądowa i wielkość i rozmieszczenie może nieznacznie się różnić na oznakowanym produkcie ( +/- 15%).

4. Odcień i kolor znakowanie finalnie może nieznacznie się różnić i odbiegać od zaprezentowanego na wizualizacji.

5. W przypadku braku podanych kolorów wg wzornika pantone dane koloru dobierane są przez grafika.

6. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest w formie elektronicznej określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie, bądź przesłać wzór z poprzedniej realizacji.

7.Golden Home Anna Fecio nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego.

8. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Golden Home Anna Fecio.

§ 4. Płatności

1.Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy Golden Home Anna Fecio, a Zamawiającym. Wszystkie dostępne formy płatności:

a) przelew bankowy- przedpłata (w przypadku nowych klientów obowiązkowo przy realizacji trzech pierwszych zamówień)

b) przelew bankowy zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów współpracy lub określony w zamówieniu.

2. Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania finansowe, Golden Home Anna Fecio ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru. Zakupiony towar pozostaje własnością Golden Home Anna Fecio do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.

3. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez  Golden Home Anna Fecio w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

Regulamin reklamacji i zwrotów w Golden Home Anna Fecio. Obowiązuje od dnia 01.01.2018.

Poniższy regulamin określa warunki składania reklamacji i zwrotów dotyczących towarów oraz usług zakupionych w Golden Home Anna Fecio  zwanym Sprzedającym a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, którymi są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

1. Reklamacje jakościowe i ilościowe, zwroty towaru oraz reklamacje dotyczące usług znakowania przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego dostarczeniu pod wskazany w zamówieniu adres, przed poddaniem go ewentualnej dalszej obróbce lub zmianom. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować o zaistniałej sytuacji Golden Home Anna Fecio w możliwie najszybszym terminie.

3. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.

4. Golden Home Anna Fecio przyjmuje zwroty i reklamacje towarów:

a) nieoznakowanych i nie poddanych żadnej obróbce czy zmianom

b) oznakowanych przez Drukarnię

c) zwroty towarów z tzw. wadami ukrytymi, które nie były możliwe do identyfikacji przed realizacją zamówienia

5. Towary oznakowane przez Zamawiającego nie podlegają reklamacji w zakresie wad widocznych.

6. Postawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi fizycznie zwrócony towar, odesłany do siedziby Golden Home Anna Fecio ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław lub inny wskazany przez Sprzedającego.

7. Do każdej reklamacji lub zwrotu obligatoryjnie musi być wypełniony formularz reklamacji/zwrotu,

8. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.

9. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego, który zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej.

10. Golden Home Anna Fecio ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

11. Golden Home Anna Fecio może naprawić, przyjąć jako zwrot lub wymienić reklamowany towar, chyba że strony wspólnie ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji. Sposób rozstrzygnięcia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Golden Home Anna Fecio.

12. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Golden Home Anna Fecio za złożone zamówienie.

13. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 5%.

14. Do uruchomienia produkcji na znakowanie towaru niezbędna jest akceptacja elektronicznej wizualizacji, określająca miejsce naniesienia nadruku, technikę nadruku, wielkość nadruku, kolor.

Sprzedający zastrzega, że wizualizacja jest poglądowa i wielkość i rozmieszczenie może nieznacznie się różnić na oznakowanym produkcie ( +/- 15%)

Odcień i kolor znakowanie finalnie może nieznacznie się różnić i odbiegać od zaprezentowanego na wizualizacji.

W przypadku braku podanych kolorów wg wzornika pantone dane koloru dobierane są przez grafika.

15. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie, bądź przesłać wzór z poprzedniej realizacji.

16. Golden Home Anna Fecio nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego. Golden Home Anna Fecio nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.

17. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Golden Home Anna Fecio, w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.

18. Zwroty towarów, wynikające z winy Sprzedającego, dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez firmę Golden Home Anna Fecio. Zwrot towaru bez podania przyczyny jest zawsze na koszt klienta.

19. Zwroty kierowane są na adres magazynu podany każdorazowo przez Golden Home Anna Fecio. Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i oznaczony celem ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu. W przypadku uchybień w prawidłowym zabezpieczeniu wysyłanego towaru, koszty powstałych uszkodzeń obciążają Zamawiającego. Golden Home Anna Fecio nie przyjmuje zwrotu zdekompletowanego towaru, nie podlega on również rozliczeniu.

20. Każdy odbierający paczkę proszony jest o sprawdzenie, czy przesyłka jest kompletna i nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku uszkodzeń w transporcie ważne jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji. Uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane.

21. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Golden Home Anna Fecio

23. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w Golden Home Anna Fecio Zamawiający akceptuje powyższe warunki Reklamacji i Zwrotów.